Certamen de promoció dels valors del Pacte Educatiu Global

Didàctica de la Religió i Pastoral Educativa

Convoquen:

Col·labora: SIERC (Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya).

Bases 1a edició (premi amb motiu d'experiències educatives desenvolupades durant el curs 2021-2022)

Convocatòria

La FPCEE-Blanquerna (URL) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, en col·laboració amb el SIERC convoquen:

“Encoratja!” Certamen de promoció dels valors del Pacte Educatiu Global

Categories

El premi presenta dues categories:

  • Ensenyament de la religió a l’escola (ERE). Obres que treballen els valors del Pacte Educatiu Global des de la perspectiva de la innovació en la didàctica i la pedagogia de l’ensenyament de la religió a l’escola.
  • Pastoral educativa. Obres que treballen els valors del Pacte Educatiu Global des de l’acció evangelitzadora pròpia de les escoles cristianes concertades.
Destinataris

Conseqüentment a les dues categories esmentades, es poden presentar tots els docents de religió del sistema educatiu de Catalunya i els agents o equips de pastoral de les escoles cristianes adherides a la FECC respectivament.

Premis

Es premiarà amb 1.500€ a la proposta que millor treballi els valors del Pacte Educatiu Global, ja sigui de temàtica relacionada amb l’ERE o de pastoral educativa.

Es premiarà amb 500€ la segona millor proposta a mode d’accèssit en qualsevol de les dues categories.

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. L’import restarà subjecte a les retencions legalment establertes.

Terminis de presentació

1 de juny de 2022: Obertura de la recepció dels treballs

17 d’octubre de 2022: Tancament de la recepció de treballs

Del 12 al 16 de desembre de 2022: Trobada dels membres del jurat i resolució de la primera edició del Premi Encoratja.

Gener de 2023: Preparació de la segona edició del Premi Encoratja

17 de febrer de 2023: Lliurament del Premi Encoratja dins el marc de les 16es Jornades de Pastoral Educativa de la FECC.

Format de presentació

Es presentaran escrits en llengua catalana, per bé que s’hi poden incloure parts escrites en d’altres llengües si l’objecte del treball així ho requereix.

Cada original s’ha de presentar dins un sobre tancat a l’exterior del qual ha de constar el títol del treball acompanyat d’un altre sobre més petit i tancat on figuraran: el nom i cognom de l’autor o autors, fotocòpia del DNI, adreça i telèfon de contacte i, si s’escau, nom, adreça i telèfon del centre educatiu al qual es vincula el treball. S’hi haurà d’incloure també un resum de 15 línies com a màxim.

Els treballs s’han de remetre per correu certificat, missatger, o bé personalment a:

“Premi Encoratja!”

Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Carrer dels Àngels, 18, 6è, 08001 Barcelona

L’original es presentarà en format paper, degudament enquadernat, i en suport informàtic, en un llapis de memòria degudament identificat. Ha de tenir una extensió mínima de 20 pàgines, 40.000 caràcters, i màxima de 100, 200.000 caràcters. Els límits de caràcters inclouen espais, apartat crític i referències bibliogràfiques.

Jurat i criteris d’avaluació

El jurat constarà de persones del món educatiu. El jurat actuarà col·legiadament i emetrà el seu veredicte per majoria de vots. La decisió del jurat és inapel·lable.

Composició del jurat. El jurat és composat per no menys de quatre membres, la seva composició és independent de la categoria a la qual optin els treballs. Els treballs seran avaluats per dos membres del Grup de Recerca IRE (Identitat, Religió i Educació) de la FPCEE-Blanquerna, un membre de la FECC , un altre del SIERC i un mestre i/o professor de reconeguda experiència professional.

Es valorarà el següent:

  • Innovació en el context del projecte educatiu particular.
  • Valoració de la pròpia experiència i presentació d’elements de la millora.
  • Visibilitat de la promoció explícita de valors del PEG (Pacte Educatiu Global)
  • Treball fet en xarxa i la dimensió interdisciplinària i/o transversal de l’experiència.
Difusió

Els participants en el premi tenen els drets d’autoria moral com a creadors, conforme a la legislació vigent, així com dels drets de propietat intel·lectual per a la divulgació i l’explotació, en el seu cas, del projecte, treball o idea presentats, cedint únicament als convocants del “Premi Encoratja!” el dret a la seva difusió de caràcter general o sintètic, a través dels mitjans emprats habitualment: web, xarxes socials, comunicacions institucionals, congressos, revistes especialitzades, etc.