Presentació:

Godly Play és un mitjà de direcció espiritual i descobriment basat en principis del mètode Montessori i el culte cristià. Pretén presentar de manera imaginativa les històries de la Bíblia a nens i nenes i a gent de més edat.
Els infants tenen un sentit innat de la presència de Déu. L’enfocament de Godly Play els ajuda a explorar la seva fe a través de les narracions. L’aprenentatge del llenguatge religiós (històries sagrades, paràboles, acció litúrgica i silenci contemplatiu) els ajuda a desenvolupar aquesta experiència espiritual a través del pensament reflexiu, la sorpresa, el misteri, l’expressió artística i el joc.
Basant-se en els principis Montessori i desenvolupat mitjançant un pla curricular en espiral, el mètode Godly Play serveix per a la infància primerenca, intermèdia i tardana… i més enllà.
Al curs bàsic entrem de ple en el mètode i en l’espiritualitat infantil, i ens formem per ser facilitadors de les experiències del Misteri, sense interposar-nos ni deteriorar l’experiència de Déu que els infants tenen; al contrari, anem aprenent a trobar el nostre lloc en el cercle per a ser instruments i posar-nos al servei dels nens (…)

(Nota: cal assistir a les 24h per tal de ser reconegut per GodlyPlay)